Ordregiver

Ekspertise der sikrer Jer en effektiv og lovlig konkurrenceudsættelse.

Sammen med Jer er vores fokus, at gennemføre gode og værdiskabende udbuds processer. Vores tilgang vil altid være at se den praktiske anvendelse af de gældende regler og ud fra dette rådgive om konkrete kommercielle muligheder frem for juridiske forhindringer.

MSAT-udbud rådgiver i alle faser af udbuddet:

• Fra udbudsstrategi via udbudsgrundlag.
• Gennemførelse af udbuddet.
• Evaluering indtil kontraktindgåelsen

Et samarbejde med os sikrer, at udbudsprocessen gennemføres i overensstemmelse med gældende lovgivning hvor vi understøtter en effektiv konkurrenceudsættelse.

Vi ved fra erfaring at mange offentlige myndigheder har knappe ressourcer, og det kan være vanskeligt at hyre nye kvalificerede medarbejdere, håndtere barselsorlov og sygdom i udbudsafdelingen.

Der er samtidig et stigende fokus på at effektivisere den offentlige sektor. Der er og vil være et øget pres i forhold til et stadigt skarpere fokus på ikke bare den juridiske kvalitet, men også på at det er de rigtige løsninger som vælges.

Håndtering af offentlige udbud kræver mange ressourcer. Det kan derfor ofte være nødvendigt at tilføre ressourcer til udbudsafdelingen i en kortere eller længere periode.

Nedenstående er eksempler på opgaver vi kan bistå med:

 • Vurdering af udbudspligt, og valg af udbudstype direktiv mv.
 • Markedsafdækning indkøb under tærskelværdierne
 • Udbud – Foranalyse, planlægning, kravspecifikation, udbud, tildeling
 • Kvalitetssikring af materiale inden udbud
 • Vurdering af indkomne tilbud og evt. forbehold
 • forhandling med tilbudsgivere
 • Implementering – Kommunikation, E-handel
 • Opfølgning – Compliance
 • Rådgivning og vejledning i forbindelse med indkøb i øvrigt
 • Udarbejdelse af politikker og vejledninger
 • Leverandørkonsolidering, dvs. minimere antallet af leverandører pr. indkøbskategori
 • Undervisning i følgende emner
  • Efterlevelse af Udbudsloven, Tilbudsloven og relevante direktiver
  • Tilbudslovens anvendelse, herunder anvendelse af standard kontraktbetingelser
  • De økonomiske potentialer ved konkurrenceudsættelse og køb på aftaler
 • Oplæring af nye medarbejdere i udbuds afdelingen gennem undervisning og praktisk læring samt involvering i aktuelle indkøbs- og udbuds processer